VOS - vzdelávanie


SÚŤAŽNÉ PODKLADY PRE VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY


pre projekt pod názvom

„Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov“


1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Synergy trade a.s.
Sídlo: Tačevská 43, 085 01 Bardejov
IČO: 44 169 302
Kontaktná osoba: Martin Petrenko
Telefón: 054/ 472 43 44
E-mail: petrenko@centrum.sk
Zastúpený: Martinom Petrenkom

2. Predmet obstarávania
je v zmysle §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie neprioritných služieb pod názvom „Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov“, ktorý pozostáva z nasledovných kurzov:

 • Základy pracovnoprávnej zodpovednosti
 • Komunikácia a medziľudské vzťahy
 • Minimum zamestnanca
 • Tovaroznalectvo
 • Ekológia a čistenie textílií
 • Obsluha strojov a technologických zariadení
 • Školenie ECDL
 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Komunikačné zručnosti
 • Psychologické zručnosti

Financovaného v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.2 podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Kód CPV
805 32 000 -2
805 11 000 -9

3. Opis služby :

1a, Kurz – ZÁKLADY PRACOVNOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI
Cieľom kurzu je objasnenie pracovnoprávnych vzťahov na základe zákonníka práce, základné zásady pracovného práva, zodpovednosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov. Účastníci sa učia o zodpovednosti vo vzťahu zamestnanec - zamestnávateľ. Základným právnym predpisom v tejto oblasti, ktorým sa školenie riadi je zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z..
Požadovaný rozsah výukových hodín: 16 hodín
Počet účastníkov : 6

b, Kurz – KOMUNIKÁCIA A MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY
Cieľom kurzu komunikácia a medziľudské vzťahy je optimalizovať prijímanie, spracovanie a vydávanie informácií. Obsah kurzu by mal byť zameraný na systematické formovanie a rozvíjanie komunikačných zručností. Kurz by mal rozšíriť praktické znalosti jazyka, priviesť účastníkov kurzu k zvnútorňovaniu jazyka a k uspokojovaniu komunikačných potrieb pri priamom alebo sprostredkovanom styku. Formovaním a rozvíjaním komunikačných zručností by sa mala upevniť sebadôvera a získavať pozitívne skúsenosti pri komunikácii.

Kurz -Komunikačné zručnosti by mal obsahovať :
- modul komunikačného procesu – podstata komunikácie a aspekty komunikácie
- profesionálna komunikácia ako predpoklad primeraného sebavedomia
- sebapoznanie a poznanie iných prostredníctvom pozorovania, správania
- zákonitosti verbálnej a neverbálnej komunikácie, komunikačný model
- neverbálna komunikácia – ako čítať neverbálne prejavy ostatných

Asertivita a riešenie konfliktov:
- Asertívna filozofia, asertívne práva, zručnosti a techniky / schopnosť dávať
a prijímať ocenenie i kritiku, povedať nie, schopnosť požiadať o oprávnený nárok
i láskavosť, otvorene vyjadriť svoj názor/
- Riziká neasertívneho /pasívneho , agresívneho a manipulatívneho/ správania
- Výhody a riziká asertívneho a neasertívneho správania
- Korektné sebapresadzujúce správanie voči klientovi a kolegom
- Riešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody i nevýhody
- Zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte
- Zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa požiadaviek a pracovných situácii poslucháčov

Požadovaný rozsah výukových hodín: 24 hodín
Počet účastníkov : 6

c, Kurz - MINIMUM ZAMESTNANCA
Cieľom kurzu je podstata práce, ktorá predstavuje pre jedinca dôležitú podmienku jeho dôstojnej existencie, poskytuje mu nielen materiálny úžitok ale aj pocit sebarealizácie a spoločenskej užitočnosti. Psychologický význam práce je daný tým, že človeka formuje po stránke rozumovej, emocionálnej, duševnej a telesnej. Nezamestnanosť ako faktor zmeny spôsobu života je udalosťou, ktorá si vyžaduje veľké adaptačné úsilie zamerané na novovzniknutú situáciu a snahu nájsť si nové zamestnanie. Kurz je zameraný na zvýšenie sebarealizácie
 • Analýza a rozvoj osobnosti, sebarealizácia osoby
  1. spoznanie kvalít osoby, odporúčenie jej vhodného prostredia, návrh na úpravu vhodného imidžu a vonkajšieho prejavu osobnosti, vhodný životný štýl
  2. životné faktory a cykly, časové deje a súvislosti v živote, prečo sa to deje teraz a kedy je vhodná doba na zmeny, prípadne začiatky
  3. rozvoj a smerovanie osobnosti, optimalizácia profesijného zamerania, štúdia a podnikania, vhodné zameranie, oblasti realizácie,predpoklady, nadania, záľuby, šport
  4. spoznanie svojej životnej cesty a úlohy, optimálne vzťahy, úspech, vzťah k peniazom a pod.
  5. sebarealizácia, sebaodmeňovanie, sebakontrola
  6. načrtnutie budúcich vplyvov, možností a zmien
 • Pomoc pri riešení problémov v oblastiach
  1. manželská poradňa, partnerské vzťahy
  2. deti a škola, ich správanie, učenie, detské problémy
  3. vhodné štúdium, stredná a vysoká škola - predpoklady
  4. vzťahy vo všeobecnosti, rodičia, deti, pracovisko, autority
  5. komunikácia, sebavyjadrenie, sebadôvera, nedocenenie, depresie
  6. problémy zaradenia sa, apatia, strach, nerozhodnosť, precitlivelosť
  7. ženskosť, sexualita, migrény, nespavosť
  8. zdravie, životospráva, fyzická zdatnosť

Požadovaný rozsah výukových hodín:16 hodín
Počet účastníkov : 6

d, Kurz – TOVAROZNALECTVO
Cieľom kurzu Tovaroznalectvo je náuka o tovare. Predmetom jeho skúmania je úžitková hodnota tovaru. Tovar je produkt ľudskej práce, ktorý uspokojuje ľudské potreby.
Dôležitým článkom marketingových informačných systémov sú pracovníci, ktorí prevádzajú marketing. Dôležitou vlastnosťou marketingu okrem všeobecných vlastností je dokonalá znalosť výrobku, s ktorým sa pracuje v marketingu. V priamej aplikácii marketingu je nutné povedať, že pracovník prevádzajúci marketing produktu musí poznať všetky jeho detaily. Prezentácia predstavuje pre zákazníka prvý dojem. Pre zákazníka je veľmi dôležité detaily o produkte, akou technológiou výroby bol výrobok vyrobený, kde bol vyrobený, aké má vlastnosti, akým technickým skúškam bol podrobený, t.j. jeho profilácia technických charakteristík. Nesmie sa stať, aby vďaka štúdií o výrobku zákazník vedel o produkte viac ako marketingový pracovník. Zákazník môže stratiť záujem o výrobok, ak mu nedokáže marketingový pracovník odpovedať na otázky o výrobku.

Vlastnosti textilných vlákien
1. jemnosť vlákien
2. dĺžka vlákien
3. pevnosť vlákien
4. ťažnosť a pružnosť vlákien
5. ťažnosť.
6. pružnosť.
7. navĺhavosť vlákien
8. lesk vlákien

Prírodné vlákna
1. Bavlna.
2. Ľan
3. Vlna

Chemické vlákna
1. Viskózové vlákna
2. Polyamidové vlákna
3. Polyesterové vlákna.
4. Polypropylénové vlákna


Požadovaný rozsah výukových hodín: 24 hodín
Počet účastníkov : 6


e, Kurz - EKOLÓGIA A ČISTENIE TEXTÍLIÍ
Cieľom kurzu je odovzdať vedomosti a zručnosti, ktoré pomôžu efektívnejšie a fundovanejšie pracovať v oblasti ochrany životného prostredia v spoločnosti. Prístupy k ochrane životného prostredia ako rozhodujúci faktor v posudzovaní spoločnosti, informácie pri eliminovaní environmentálnych rizík v organizácií prostredníctvom fungujúcich a účinných systémov riadenia. Nevyhnutnou súčasťou riadenia je znalosť legislatívy v oblasti jednotlivých zložiek životného prostredia.

1.Zahájenie – Úvod do systémov environmentálneho manažérstva a ich auditovania Identifikácia environmentálnych aspektov a ich vplyvov Národná legislatívna úroveň Regionálna a lokálna legislatívna úroveň
2.Všeobecná starostlivosť o životné prostredie Ochrana vôd a pôdneho fondu a ich racionálne využívanie. Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo – Elektrozariadenia a elektroodpad Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a zmena klímy Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia
3.Prevencia závažných priemyselných havárií Chemické látky a chemické prípravky Posudzovanie vplyvov na životné prostredie Ochrana prírody a krajiny

Požadovaný rozsah výukových hodín: 8 hodín
Počet účastníkov : 6

f, Kurz - Obsluha strojov a technologických zariadení
bude definovaná po obstaraní technológie

Požadovaný rozsah výukových hodín: 32 hodín
Počet účastníkov : 6


g, Kurz – ECDL
ECDL podrobne stanovuje okruh požadovaných znalostí a zručností potrebných pre využívanie osobných počítačov. Okruh znalostí a zručností delí do siedmich tematických celkov – modulov. Sylabus je softvérovo a hardvérovo nezávislý.
1. Základy informačných a komunikačných technológií (IKT)
 • Úvod do počítačovej terminológie
 • Technické vybavenie počítača (hardvér)
 • Programové vybavenie (operačný a aplikačný softvér)
 • Informačné siete, rôzne spôsoby elektronickej komunikácie
 • Využitie počítača v bežnom živote - príklady
 • Informačné technológie a spoločnosť – človek versus počítač
 • Bezpečnosť dát, ochrana voči pirátskym aktivitám
 • Ochrana autorských práv, ochrana citlivých dát
2. Práca s počítačom a správa súborov
 • Prvé kroky s počítačom, nastavenie pracovneho prostredia (pracovnej plochy počítača)
 • Súbory, adresáre/priečinky, ich filozofia, tvorba ich štruktúry a práca s nimi
 • Formátovanie prenosných médií, inštalovanie/odinštalovanie softvérových aplikácií, ukončenie neodpovedajúcej aplikácie
 • Kopírovanie, presúvanie, mazanie, obnovovanie, vyhľadávanie a komprimovanie súborov, adresárov/ priečinkov,
 • Zisťovanie vlastností súborov, adresárov/ priečinkov, operačného systému
 • Princípy vírusov a ochrana proti nim
 • Riadenie tlače
3. Spracovanie textu
 • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
 • Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
 • Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
 • Tvorba tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
 • Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
4. Tabuľkový kalkulátor
 • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
 • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
 • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
 • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
 • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
5. Používanie databáz
 • Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Používanie databázy – návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu
 • Aktualizácia databázy
 • Tvorba formulárov a ich využívanie v správe údajov
 • Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov
 • Prezentácia vybraných informácií – tvorba zostáv
6. Prezentácia
 • Spustenie prezentačnej aplikácie, princíp práce s ňou a úprava základných nastavení
 • Tvorba prezentácie a základné operácie v nej – kopírovanie, presúvanie a mazanie textov, grafiky a obrázkov
 • Formátovanie textu a textových rámčekov
 • Využívanie grafiky, diagramov, obrázkov a ďalších objektov
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
 • Efekty počítačovej prezentácie – animácia, prelínanie
 • Riadenie prezentácie – spustenie od stanoveného bodu, skrytie vybraných priesvitiek, navigácia
7. Prezeranie webových stránok a komunikácia
 • Úvod do informačnej siete WWW (Web), spustenie prehliadača a úprava základných nastavení
 • Bezpečnostné aspekty a navigácia v sieti WWW
 • Vyhľadávacie nástroje pre Web, tlač a uschovanie získaných dokumentov
 • Tvorba záložiek a ich organizácia
 • Elektronická pošta – spustenie aplikácie elektronickej pošty, otvorenie poštovej schránky, správy
 • Bezpečnostné aspekty
 • Odosielanie správ a pripájanie súborov k správe, čítanie správ, odpoveď na správu
 • Kopírovanie, presun častí textu v rámci jednej alebo viacerých správ, mazanie textu v správe
 • Používanie adresárov, distribučných zoznamov
 • Spravovanie pošty
Požadovaný rozsah výukových hodín: 64 hodín
Počet účastníkov : 2


h, Kurz - ANGLICKÝ JAZYK

Účastník kurzu si rozvíja receptívno – produktívne jazykové zručnosti v súlade s charakteristikou jazykových úrovní iniciovaných Európskou Komisiou.
Po absolvovaní kurzu rozumie známym slovám a jednoduchým frázam týkajúcim sa jeho a jeho rodiny a bezprostredného okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne.
V prípade čítaného textu účastník rozumie známym názvom, výrazom a celkom jednoduchým vetám, napr. oznámeniam a plagátom alebo textom v katalógoch.
V oblasti jazykovej interakcie sa dokáže dorozumievať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho komunikačný partner v rozhovore opakuje pomaly slová, alebo sa vyjadrí podobným spôsobom a pomôže pri formulácii myšlienok, ktoré chce účastník vysloviť. Absolvent kurzu dokáže formulovať jednoduché otázky a odpovede v oblasti svojich základných potrieb alebo na veľmi známe témy. Jeho samostatný ústny prejav využíva jednoduché spojenia a vety, prostredníctvom ktorých dokáže opísať miesto, kde žije a ľudí, ktorých pozná. Absolvent kurzu dokáže napísať krátku jednoduchú pohľadnicu, napr. prázdninový pozdrav. Vie vyplniť rôzne formuláre s osobnými údajmi, napr. v registračnom formuláru v hoteli, uviesť meno, adresu, národnosť/ štátnu príslušnosť

Tematické okruhy:
 • Pozdravy
 • Predstavovanie osôb
 • Opis osôb
 • Tvorba otázok – osobné údaje
 • Voľný čas
 • Opis ročných období
 • Dotazník – životný štýl
 • Opis obrázku – zariadenie izieb
 • Opis miesta, mesta a krajiny, kde bývam
 • Dotazník – schopnosti a zručnosti
 • Interview – sláva verzus bulvár
 • Keď som sa narodil
Gramatický obsah:
Časovanie slovesa byť
 • Privlastňovacie zámená, privlastňovacie „´s”
 • Sloveso byť – zápor, tvorba otázky, krátke odpovede
 • Prítomný jednoduchý čas – kladné a záporné oznamovacie vety, tvorba otázky, krátke odpovede
 • Spojenie „there is/ there are” resp. opis umiestenia predmetov
 • Predložky miesta
 • Použitie „some/ any”
 • Použitie „ tento/tamten/ títo/ tamtí”
 • Modálne sloveso „can” – vedieť/môcť”
 • Minulý čas slovesa byť
 • Minulý čas slovesa „can” – vedieť/ môcť”
Osvojená slovná zásoba:
Názvy krajín a ich príslušníkov
 • Každodenné predmety
 • Rodinní príslušníci
 • Prídavné mená a ich opozitá
 • Názvy jedál a nápojov 1
 • Plnovýznamové slovesá
 • Povolania a profesie
 • Voľný čas
 • Nábytok a názvy izieb/ častí domu
 • Mesto a jeho časti (reštaurácie, úrady, atď.)
 • Názvy jazykov
 • Slovesné spojenia
Praktická komunikácia:
Pozdravy a lúčenia
 • V kaviarni
 • Koľko je hodín
 • Ospravedlnenia
 • Orientácia v meste 1 (na mape)
 • Telefonovanie
 • Dátumy
Písomný prejav:
 • Predstavovanie osôb
 • Opis triedy (pracoviska, kancelárie)
 • Neformálny list (e-mail)
 • Opis miesta kde žijem
 • Formálny list (e-mail)
 • Opis dovolenky – nácvik písania pohľadníc
Požadovaný rozsah výukových hodín: 64 hodín
Počet účastníkov : 2


i, Kurz - NEMECKÝ JAZYK
Absolvent je schopný po ukončení kurzu využiť získané poznatky v súkromnom, prípadne i podnikateľskom sektore, v praxi a v iných inštitúciách na úrovni bežnej každodennej komunikácie. Disponuje slovnou zásobou okolo 4 000 lexikálnych jednotiek, ovláda základy nemeckej gramatiky, tvorenia slov, základy vetnej skladby. V aktívnom používaní má k dispozícii okolo 2000 slov, t. j. 50% určeného množstva slovnej zásoby v kurze. Ovláda nemecký jazyk slovom i písmom. Fonetickými cvičeniami má zaktivizované aktívne vedomie a jazykové zručnosti, je schopný viesť komunikáciu v obore všeobecných tém kurzu. Získava vedomosti o základoch reálií nemecky hovoriacich krajín, má informácie o jednotlivých nemecky hovoriacich krajinách so zvýšenou orientáciou na Rakúsku republiku, o ich kultúre, spoločenskom, politickom a hospodárskom usporiadaní. Je stručne oboznámený so základnými literárnymi druhmi a predstaviteľmi literatúry nemecky hovoriacich krajín na základe doplnkových článkov v učebných textoch. Disponuje grafickými zručnostami nemeckého jazyka, je schopný viesť základnú korešpondenciu v nemeckom jazyku.

Požadovaný rozsah výukových hodín: 64 hodín
Počet účastníkov : 2


j, Kurz – KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI
Cieľom kurzu komunikácia a medziľudské vzťahy je optimalizovať prijímanie, spracovanie a vydávanie informácií. Obsah kurzu by mal byť zameraný na systematické formovanie a rozvíjanie komunikačných zručností. Kurz by mal rozšíriť praktické znalosti jazyka, priviesť účastníkov kurzu k zvnútorňovaniu jazyka a k uspokojovaniu komunikačných potrieb pri priamom alebo sprostredkovanom styku. Formovaním a rozvíjaním komunikačných zručností by sa mala upevniť sebadôvera a získavať pozitívne skúsenosti pri komunikácii.

Kurz -Komunikačné zručnosti by mal obsahovať :
- modul komunikačného procesu – podstata komunikácie a aspekty komunikácie
- profesionálna komunikácia ako predpoklad primeraného sebavedomia
- sebapoznanie a poznanie iných prostredníctvom pozorovania, správania
- zákonitosti verbálnej a neverbálnej komunikácie, komunikačný model
- neverbálna komunikácia – ako čítať neverbálne prejavy ostatných
- osobná, písomná, telefonická komunikácia – zásady stručného, jasného vyjadrovania sa, zásady správnej písomnej a telefonickej komunikácie
- osobnosť a komunikácia, typológia, odhad partnera a výber správania
- aktívne počúvanie a kladenie otázok, ako základ vedenia rozhovoru
- otvorené, zatvorené otázky, ich význam a použitie, chyby pri kladení otázok
- komunikačné bariéry a chyby pri posudzovaní ľudí
- modelovanie situácií a precvičenie modelových situácii v komunikácii

Asertivita a riešenie konfliktov:
- Asertívna filozofia, asertívne práva, zručnosti a techniky / schopnosť dávať
a prijímať ocenenie i kritiku, povedať nie, schopnosť požiadať o oprávnený nárok
i láskavosť, otvorene vyjadriť svoj názor/
- Riziká neasertívneho /pasívneho , agresívneho a manipulatívneho/ správania
- Výhody a riziká asertívneho a neasertívneho správania
- Korektné sebapresadzujúce správanie voči klientovi a kolegom
- Riešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody i nevýhody
- Zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte
- Zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa požiadaviek a pracovných situácii poslucháčov

Požadovaný rozsah výukových hodín: 32 hodín
Počet účastníkov : 2
k, Kurz - PSYCHOLOGICKÉ ZRUČNOSTI

Absolventi tréningového kurzu sú pripravení na zdokonalenie a rozvoj oblastí svojej riadiacej práce a riadiacej práce svojich kolegov a podriadených na pozíciách akýchkoľvek manažérskych úrovní v ktorejkoľvek oblasti podnikania (výroba, služby,obchod). Psychologické zručnosti sú skupinovým poradenským programom zameraným na zvýšenie vlastnej angažovanosti (motivácie) a rozvíjanie osobných kompetencií (sociálno - psychologických zručností) . Kurz učí poznať svoje možnosti, opísať a prezentovať svoje kompetencie, viesť pracovné interview, a aktivizuje a stimuluje vedomie vlastnej účinnosti, odolnosť voči neúspechom, posilňovať suportívne správanie.

Vrcholový manažér - Frontliner
Komunikátor
Vodca - Leader
Prezentátor
Motivácia
Manažment času
Asertívne správanie
Riadenie pracovníkov
Hodnotenie pracovníkov
Úspešný tím
Sociálno-psychologický výcvik
Projektový manažment

Požadovaný rozsah výukových hodín:32 hodín
Počet účastníkov : 2


Obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky.

4. Spôsob stanovenia ceny
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
Uchádzačom navrhnutá zmluvná cena bude vyjadrená v Sk a bude zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím služby (cestovné náklady lektora, ubytovacie náklady lektora, stravné, príprava materiálov, náklady na materiál, odmena lektora)
Cena musí byť uvedená v členení: cena bez DPH v €/Sk, DPH v €/Sk a spolu s DPH v €/sk.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uvedie vo svojej ponuke. Uchádzač určí ponúknutú cenu za službu vyplnením predloženej tabuľky.
Pri stanovení celkovej ceny bude uchádzač vychádzať z predpokladanej ceny služby a lehoty poskytnutia služby.

P.č. Názov položky Cena bez DPH (€/Sk) Sadzba DPH (%) Výška DPH (€/Sk) Cena celkom s DPH (€/Sk)
Projekt Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov (odhadované náklady služby 7 500 € bez DPH)
1. Základy pracovnoprávnej zodpovednosti
2. Komunikácia a medziľudské vzťahy
3. Minimum zamestnanca
4. Tovaroznalectvo
5. Ekológia a čistenie textílií
6. Obsluha strojov a technologických zariadení
7. Školenie ECDL
8. Anglický jazyk
9. Nemecký jazyk
10. Komunikačné zručnosti
11. Psychologické zručnosti
Spolu za realizáciu predmetu zákazky

5. Kritérium hodnotenia

Kritériom hodnotenia bude celková najnižšia cena predmetu zákazky spolu s DPH – služby stanovená v zložení ako:

Cena bez DPH: .....................................................€/SK
DPH ......................................................€/Sk
Spolu s DPH ..................................................... €/Sk

6. Miesto a termín dodania služby
SYNERGY TRADE a.s., Tačevská 43, 085 01 Bardejov.
Lehota realizácie služby pre projekt s názvom Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov „“ so začiatkom od 31.3.2009
Predpokladaná dĺžka realizácie predmetu zákazky – neprioritnej služby (Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov)

7. Typ zmluvy a podmienky financovania
Zmluva o realizáciu služieb uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka – Zákona č. 513/1990 Zb. v znení neskorších predpisov neskorších zmien.
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov EÚ – Financovaného v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.2 podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

8. Obsah ponuky
Ponuka bude obsahovať nasledovné informácie a doklady:

- Návrh ceny v zložení podľa bodu 4 ( spolu za realizáciu celej zákazky – kurzov)
- Fotokópia dokladu o oprávnení podnikať

Doklad o oprávnení podnikať alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na dodanie požadovaného predmetu zákazky alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla, že uchádzač je oprávnený na dodanie požadovaného predmetu zákazky ( vzdelávacia činnosť a pod.)

a) výpis zo živnostenského registra ( podnikateľ –fyzická osoba)
b) výpis z obchodného registra ( podnikateľ – právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri)
c) iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
d) rozhodnutie o registrácii popr. Stanovy ( n.o., z.p.o, komory...)
Predložený doklad môže byť fotokópia.

- Čestné prehlásenie, že má skúsenosti s požadovaným predmetom obstarávania a osoby alebo osobu s príslušným vzdelaním, ktoré zodpovedá za predmet obstarávania.

Víťaz súťaže, ktorý bude pozvaný na rokovanie o podpise Zmluvy na poskytnutie služby doloží pri podpise doklad o oprávnení podnikať a to originál, alebo úradne overenú kópiu, nie staršiu ako 3 mesiace od dátumu predloženia ponuky.

9. Poskytnutie súťažných podkladov
Súťažné podklady budú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti

10. Predloženie ponuky
Ponuku môže predložiť záujemca do 5.1.2010 do 10:00 hod. Ponuku predloží v zalepenej obálke s označením „ Súťaž neotvárať“ a názvom „Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov“ na adresu SYNERGY TRADE a.s., Tačevská 43, 085 01 Bardejov

11. Otváranie obálok s ponukami
Ponuky budú otvorené poverenou osobou vyhodnotené a to 7.1.2010 v kancelárii č. 305 na adrese obstarávateľa ( hodnotené budú iba tie ponuky, ktoré budú obsahovať doklady a spĺňať podmienky uvedené v bode 8.) Výsledky hodnotenia budú doručené uchádzačom najneskôr do 13.1.2010

12. Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať u Martina Petrenka, na základe požiadavky prostredníctvom e- mailu: petrenko@centrum.sk, po predchádzajúcom dohovore na č. 054/ 472 43 44 ale najneskôr v lehote do 31.12.2009 do 14,00 hod.

Obstarávateľ podpíše „ Zmluvu na poskytnutie služby“ s víťazom súťaže po vyhodnotení formálnej kontrole RO.

Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy – 31.3.2010
Predpokladaný termín ukončenia zákazky 30.09.2011

Spracovala: Slobodová U0536-600-2007
V Bardejove dňa 17.12.2009