Výzva

V Ý Z V A


v zmysle §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie neprioritných služieb pod názvom

„Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov“

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Synergy trade a.s.
Sídlo: Tačevská 43, 085 01 Bardejov
IČO: 44 169 302
Kontaktná osoba: Martin Petrenko
Telefón: 054/ 472 43 44
E-mail: petrenko@centrum.sk
Zastúpený: Martinom Petrenkom

2. Predmet obstarávania je v zmysle §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie neprioritných služieb pod názvom „Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov“, ktorý pozostáva z nasledovných kurzov:

 • Základy pracovnoprávnej zodpovednosti
 • Komunikácia a medziľudské vzťahy
 • Minimum zamestnanca
 • Tovaroznalectvo
 • Ekológia a čistenie textílií
 • Obsluha strojov a technologických zariadení
 • Školenie ECDL
 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Komunikačné zručnosti
 • Psychologické zručnosti
Financovaného v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.2 podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Kód CPV
805 32 000 -2
805 11 000 -9

3. Opis služby
Viď. súťažné podmienky

4. Spôsob stanovenia ceny

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
Uchádzačom navrhnutá zmluvná cena bude vyjadrená v Sk a bude zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím služby (cestovné náklady lektora, ubytovacie náklady lektora, stravné, príprava materiálov, náklady na materiál, odmena lektora)
Cena musí byť uvedená v členení: cena bez DPH v €/Sk, DPH v €/Sk a spolu s DPH v €/sk.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uvedie vo svojej ponuke. Uchádzač určí ponúknutú cenu za službu vyplnením predloženej tabuľky.
Pri stanovení celkovej ceny bude uchádzač vychádzať z predpokladanej ceny služby a lehoty poskytnutia služby.
P.č. Názov položky Cena bez DPH (€/Sk) Sadzba DPH (%) Výška DPH (€/Sk) Cena celkom s DPH (€/Sk)
Projekt Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov (odhadované náklady služby 7 500 € bez DPH)
1. Základy pracovnoprávnej zodpovednosti
2. Komunikácia a medziľudské vzťahy
3. Minimum zamestnanca
4. Tovaroznalectvo
5. Ekológia a čistenie textílií
6. Obsluha strojov a technologických zariadení
7. Školenie ECDL
8. Anglický jazyk
9. Nemecký jazyk
10. Komunikačné zručnosti
11. Psychologické zručnosti
Spolu za realizáciu predmetu zákazky
5. Kritérium hodnotenia

Kritériom hodnotenia bude celková najnižšia cena predmetu zákazky spolu s DPH – služby stanovená v zložení ako:

Cena bez DPH: .....................................................€/SK
DPH ......................................................€/Sk
Spolu s DPH ..................................................... €/Sk

6. Miesto a termín dodania služby

SYNERGY TRADE a.s., Tačevská 43, 085 01 Bardejov.

Lehota realizácie služby pre projekt s názvom Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov „“ so začiatkom od 31.3.2009

Predpokladaná dĺžka realizácie predmetu zákazky – neprioritnej služby (Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov)

7. Typ zmluvy a podmienky financovania

Zmluva o realizáciu služieb uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka – Zákona č. 513/1990 Zb. v znení neskorších predpisov neskorších zmien.
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov EÚ – Financovaného v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.2 podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

8. Obsah ponuky
Ponuka bude obsahovať nasledovné informácie a doklady:

- Návrh ceny v zložení podľa bodu 4 ( spolu za realizáciu celej zákazky – kurzov)
- Fotokópia dokladu o oprávnení podnikať

Doklad o oprávnení podnikať alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na dodanie požadovaného predmetu zákazky alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla, že uchádzač je oprávnený na dodanie požadovaného predmetu zákazky ( vzdelávacia činnosť a pod.)

e) výpis zo živnostenského registra ( podnikateľ –fyzická osoba)
f) výpis z obchodného registra ( podnikateľ – právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri)
g) iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
h) rozhodnutie o registrácii popr. Stanovy ( n.o., z.p.o, komory...)

Predložený doklad môže byť fotokópia.

- Čestné prehlásenie, že má skúsenosti s požadovaným predmetom obstarávania a osoby alebo osobu s príslušným vzdelaním, ktoré zodpovedá za predmet obstarávania.

Víťaz súťaže, ktorý bude pozvaný na rokovanie o podpise Zmluvy na poskytnutie služby doloží pri podpise doklad o oprávnení podnikať a to originál, alebo úradne overenú kópiu, nie staršiu ako 3 mesiace od dátumu predloženia ponuky.

9. Poskytnutie súťažných podkladov

Súťažné podklady budú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti

10. Predloženie ponuky

Ponuku môže predložiť záujemca do 5.1.2010 do 10:00 hod.. Ponuku predloží v zalepenej obálke s označením „ Súťaž neotvárať“ a názvom „Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov“ na adresu SYNERGY TRADE a.s., Tačevská 43, 085 01 Bardejov, osobne alebo poštou. V prípade doručenia poštou platí dátum fyzického doručenia na adresu obstarávateľa nie dátum poštovej pečiatky

11. Otváranie obálok s ponukami

Ponuky budú otvorené poverenou osobou vyhodnotené a to dňa 7.1.2010 v kancelárii č.305 na adrese obstarávateľa ( hodnotené budú iba tie ponuky, ktoré budú obsahovať doklady a spĺňať podmienky uvedené v bode 8.) Výsledky hodnotenia budú doručené uchádzačom najneskôr do 13.1.2010

12. Ďalšie informácie

Ďalšie informácie možno získať u Martina Petrenka, na základe požiadavky prostredníctvom e- mailu: petrenko@centrum.sk, po predchádzajúcom dohovore na č. 054/ 472 43 44 ale najneskôr v lehote do 31.12.2009 do 14,00 hod.

Obstarávateľ podpíše „ Zmluvu na poskytnutie služby“ s víťazom súťaže po vyhodnotení a formálnej kontrole RO.

Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy – 31.3.2010
Predpokladaný termín ukončenia zákazky 30.09.2011


Spracovala: Slobodová U0536-600-2007
V Bardejove dňa 17.12.2009