VOS - technológia

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže


podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov platných v Slovenskej republike
na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy s dodávateľom na

„Dodávku technológie“

„Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov“

V rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os :1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie : 1.1 Inovácie a technologické transfery

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: SYNERGY TRADE a.s.
Sídlo: Tačevská 43, 085 01 Bardejov
IČO: 44 169 302
Kontaktná osoba: Martin Petrenko
Telefón: 054/ 472 43 44
E-mail: petrenko@centrum.sk
Zastúpený: Martinom Petrenkom


vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

na výber dodávateľa na „dodávku technológie“ v rámci projektu „Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov“

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber dodávateľa na „dodávku technológie“ v rámci projektu „Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov“ v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os :1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie : 1.1 Inovácie a technologické transfery

3. Typ zmluvy:
Zmluva podľa § 269 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

4. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady sú špecifikované priamo v texte tohto vyhlásenia.

5. Lehota a spôsob predloženia návrhu:

a) Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: do 5.1.2010 do 1000 hod. osobne, kuriérom, poštovou zásielkou – rozhodujúci je termín fyzického doručenia, nie dátum poštovej pečiatky.

b) Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť:
SYNERGY TRADE a.s.
Tačevská 43
085 01 Bardejov

c) Jazyk, v ktorom sa musí návrh predložiť: slovenský

d) Forma predloženia návrhu: Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou súťažného návrhu je nutné doručiť v uzavretom obale označenom názvom a sídlom navrhovateľa a heslom: „súťaž – neotvárať“ a „Dodávka technológie“ „Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov“

Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté. Návrh možno odvolať po jeho doručení obstarávateľovi iba písomne.

6. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu:
Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Predmet obchodnej verejnej súťaže nie je možné rozdeliť.

7. Lehota na oznámenie vybraného návrhu je do 13.1.2010

8. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži:
Podmienky, ktoré musí navrhovateľ pre účasť v obchodnej verejnej súťaži spĺňať a spôsob
preukazovania ich splnenia sú definované nasledovne:

a) Zoznam všetkých predložených dokumentov.
b) Kópiu Výpisu z obchodného registra resp. iný doklad - oprávnenie na podnikanie (živnostenský list, rozhodnutie o registrácii, stanovy...).Originál ( resp. overená kópia nie staršia ako 3 mesiace) bude požadovaný len od úspešného uchádzača.
c) Vyhlásenie záujemcu ohľadne poskytnutia tovarov na predmet zákazky, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk prostredníctvom ktorej bola táto súťaž vyhlásená, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk. Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu ani obmedzenie voči platným podmienkam určeným obstarávateľom.
d) Vyhlásenie záujemcu o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov uvedených v ponuke a o tom, že záujemca súťažným podkladom rozumel.
e) Čestné vyhlásenie záujemcu, že v minulosti realizoval projekt podobného charakteru predmetu tejto zákazky, a to v rozsahu podobnom predmetu tejto výzvy.
f) Cenovú ponuku na dodávku predmetu zákazky na jej dodanie v celistvosti v maximálnej sume špecifikovanej v bode 9 tohto vyhlásenia.
g) Návrh Zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa

9. Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov ERDF
Maximálna výška sumy, ktorá je predmetom tejto verejnej obchodnej súťaže nesmie v súťažných návrhoch prekročiť 128 532,00 EUR (slovom: stodvadsaťosemtisícpäťstotridsaťdva eur) bez DPH. Dohodnutá cena nebude za žiadnych okolností v priebehu realizácie zmluvy navyšovaná.

10. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:
a) obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka,
b) obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona,
č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,
d) obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže,
e) obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,
f) obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek obstarávateľa vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,
g) obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,
h) obstarávateľ si vyhradzuje právo zverejniť informácie o priebehu a výsledkoch obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa.
i) obstarávateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

11. Obsah dodania predmetu zákazky:

Od úspešného uchádzača sa vyžaduje:

Dodávka technológie :
1. Stroj na chemické čistenie textílii 2ks – minimálne požiadavky :
Odfarbovací filter
Dry control
Automatické dávkovače zosilňovačov čistenia 2ks
ECO systém + clean stiil
Energy Stiil
Manuálny dávkovač protispeňovacích prípravkov do destilátora
Chladenie vodou nádrže s rozpúšťadlom
Kapacita: 14 kg
El. príkon do 50 kW
2. Detážovací stôl s nerezovou tvarovkou, rukávnikom a vzduchovou pištoľou
3. Žehliaci stroj pre tvarované šatstvo
4. Žehliaci stôl s naparovaním z tvarovky a odsávaco – fúkacím efektom
s naparovacou žehličkou a rukavníkom
rozmer 1500 x 2000
5. Dopravník šatstva 350 miestny priamy
6. Balička šatstva – prevedenie na stenu
7. Práčka bielizne so sušičkou
kapacita 14 kg, el. príkon do 25 kW
8. Priemyselná automatická práčka neukotvená – odpružená
kapacita 11 kg, vysokorýchlostná
el. príkon do 12 kW
9. Bubnový sušič prádla
10. Valcový žehlič – mangeľ dĺžka valca 1800 mm
11. Profesionálna žehlička s vyvíjačom pary
12. Žehliaci stôl a doska s vyvíjačom pary s naparovanou žehličkou a elektrickým generátorom pary

12.Spôsob určenia ceny v €:
Názov technológie Cena bez DPH DPH Cena s DPH Spolu
Stroj na chemické čistenie textílii
Stroj na chemické čistenie textílii
Detážovací stôl s nerezovou tvarovkou a rukávnikom
Žehliaci stroj pre tvarované šatstvo
Žehliaci stôl s naparovaním z tvarovky a odsávaco – fúkacím efektom
Dopravník šatstva 350 miestny priamy
Balička šatstva – prevedenie na stenu
Práčka bielizne so sušičkou
Priemyselná automatická práčka neukotvená – odpružená
Bubnový sušič prádla
Valcový žehlič – mangeľ
Profesionálna žehlička s vyvíjačom pary
Žehliaci stôl a doska s vyvíjačom pary
SPOLU

13. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy:
Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať stanoveným súťažným podmienkam. Obstarávateľ na tento účel vymenuje hodnotiacu komisiu, ktorá predložené návrhy vyhodnotí. Výsledok Obchodnej verejnej súťaže bude doručený všetkým účastníkom podľa bodu 7 tohto vyhlásenia. Obstarávateľ uzatvorí zmluvu s navrhovateľom, ktorý predloží najvhodnejší návrh z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľa. Rozhodujúcim kritériom na posúdenie úspešnosti uchádzača je v zmysle tohto vyhlásenia cena predkladanej ponuky. V Bardejove, dňa 17.12.2009 Poverená vyhlasovateľom: Mgr. Katarína Slobodová OSO – U0536-600-2007