Informácie o projekte

Časť A :
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie: 1.1 Inovácie a technologické transfery

Cieľ projektu Zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti a podiel vlastnej výroby a služieb na obrate, zavádzaním inovatívnych technológií
Špecifický cieľ projektu 1 Investovať do nových konkurencieschopných technológií a zariadení (vysoko efektívnych a energicky úsporných) a na uvedených zariadeniach poskytovať služby
Špecifický cieľ projektu 2 Znižovanie regionálnych disparít (tvorba multiplikačného efektu, nové pracovné príležitosti

Aktivita Oprávnené výdavky Neoprávnené výdavky Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)
1 Aktivita 1 – Príprava realizácie projektu, etablovanie spoločnosti, obstaranie technológií 128 532,00 0,00 128 532,00
CELKOVO 128 532,00 0,00 128 532,00

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení
názov : Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
sídlo : Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO : 308 45 301
DIČ : 2020869279
konajúci : Ing. Milan Jankura – generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 10.06.2008 v znení neskorších zmien a doplnkovČasť B :
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie: 1.2 Podpora tvorby a udržiavania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Názov Projektu Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov - cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia
Kód ITMS 27110230211
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Spolufinancovaný z Európsky sociálny fond
Prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%) Forma financovania
64 Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností 01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) Územná oblasť
22-Iné nešpecifikované služby - 01 – Mestské


Cieľ projektu Vytvorenie systému vzdelávania a rozvoja schopností zamestnancov žiadateľa zameraných na zlepšenie kvality poskytovaných služieb
Špecifický cieľ projektu 1 Vytvorenie systému vzdelávania a rozvoja schopností zamestnancov žiadateľa zameraných na zabezpečenie kvalitne poskytovaných služieb
Špecifický cieľ projektu 2 Udržanie a vytvorenie nových pracovných miest (v priamej väzbe na realizáciu projektu)


Skupina výdavkov Oprávnené výdavky(v EUR) Neoprávnené výdavky(v EUR) Celkové výdavky projektu (v EUR)
610 620 osobné náklady 88 801,43 0,- 88 801,43
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 7 518,42 0,- 7 518,42
637 003 Propagácia, reklama a inzercia 663,88 0 663,88
CELKOVO 96 983,73 0,- 96 983,73


Poskytovateľ
názov : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
ako Riadiaci orgán pre OP ZaSI
sídlo: Špitálska 4 -6, 816 43 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00681156
DIČ: 2020796338
konajúci: Ing. Viera Tomanová, PhD., ministerka